Visselblåsarpolicy

Hur ska intern rapporteringen ske i Glaucus Assistans?

Följande tjänsteman är ansvarig mottagare av rapporter om missförhållanden enligt 5 kap 5 § visselblåsarlagen:
Teija Österberg VD/Verksamhetschef, 0184703018, Verkmästargatan 19 754  36 Uppsala, teija@glaucusassistans.seJacob Österberg Verksamhetschef, 0184703018, Verkmästargatan 19 754  36 Uppsala, jacob@glaucusassistans.se

Om den rapportmottagande tjänsteman är direkt kopplad till det som rapporteras, kan rapportering även ske till högste operative chef:
Sandra Lötbom Andersson Verksamhetschef. 0184703018, Verkmästargatan 19 754  36 Uppsala, sandra@glaucusassistans.seeller styrelseordföranden:
Sandra Lötbom Andersson, 0184703018, Verkmästargatan 19 754  36 Uppsala, sandra@glaucusassistans.se

Rapportering kan även ske till mejladressen
visselblasning@glaucusassistans.se

Om visselblåsaren önskar vara anonym vid mejlrapportering är denne hänvisad till att skapa ett mejlkonto med adress som döljer identiteten på visselblåsaren, exempelvis outlook.com, icloud.com, gmail.com, hotmail.com eller på annat liknande sätt. Glaucus Assistans saknar tekniska möjligheter att spåra en sådan mejlavsändare och kommer även i övrigt att avhålla sig från att efterforska visselblåsares identitet om denne önskar vara anonym (givetvis förutsatt att visselblåsaren omfattas av visselblåsarlagens skydd).

Glaucus Assistans kan behöva ställa kompletterande frågor till visselblåsaren under utredningen av ärendet. Visselblåsaren bör vid rapporteringen deklarera om hen är tillgänglig för sådana frågor. Visselblåsaren bör även ange om hen vill få återkoppling i ärendet om vidtagna  åtgärder och skälen för dessa.

Alla inkomna rapporter kommer att delges styrelsen.

Glaucus Assistans kommer att se till det rapporterade missförhållandet utreds med iakttagande av den diskretion som krävs och med vederbörligt skydd för personuppgifter som förekommer i ärendet. För det fall utredningen bedöms kunna skötas bättre av extern part – exempelvis av jävsskäl, trovärdighetsskäl eller vid behov av expertkunskap – kommer sådan att anlitas.

Glaucus Assistans kommer att fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av utredningsresultatet. Åtgärderna och skälen för dessa kommer att återkopplas till visselblåsaren om denne kan nås och önskar återkoppling.

Vid extern rapportering har de behöriga myndigheter rapporteringskanaler på sina hemsidor som ska användas. Följande myndigheter är behöriga myndigheter för Glaucus Assistans verksamhet:

Läs hela policyn här

Hoppa till verktygsfältet